Oost.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor € 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

Link naar
oude ansichten

 

 

 

1 juni 2013 Bestemmingsplan Tiel Oost.
Vanaf 16 mei ligt het ontwerp BP Tiel Oost 6 weken ter visie, er is ook opgenomen de reconstructie van de Binnenhoek.

Directe link naar site gemeente.
http://www.tiel.nl/Default.asp?A1PID=180806PSXX&A1SID=169558201352

 

9 maart 2013.
Sloop PWA school

Tegen beter weten in hoopte ik dat de sloop van de voormalige Julianaschool, nu de PWA school niet door zal gaan. Nu lees ik in de Gelderlander van 6 maart jl. dat de Gemeente Tiel zelfs de vergunningsprocedure gaat versnellen om dit jaar nog met de sloop te kunnen beginnen. De nieuwbouw moet eind 2014 gereed zijn.

Het slopen van deze in prima staat verkerende oude school is met een woord “schandalig” te noemen. De school moet gesloopt worden wegens ruimtegebrek voor de leerlingen en wegens het ontbreken van naschoolse opvang.
Het argument van ruimtegebrek is in deze tijd kolder te noemen.
           Verder lezen:  Volgens een recent.........

                              Recente cijfers afname leerlingen.

 

20 jan 2013
 Reactie Waardevoltiel
op plannen Binnenhoek.

jan 2013
 Herinrichting Binnenhoek
project pagina van de gemeente:

http://www.tiel.nl/default.asp?A1PID=182534PSXX&A1SID=79151201344

 

23 jan 2013
Wateroverlast Tiel Oost, Rapport Grontmij.

In de Klankbordgroep FluviaTiel, gehouden op 16 oktober 2012, is toegezegd om de toen toegezonden notitie van de Grontmij betreffende de geohydrologische effecten van het dempen van de haven en Kil in Tiel-Oost aan te passen en opnieuw toe te sturen. Bijgaand de herziene versie.

Een volgende bijeenkomst met de klankbordgroep zou worden belegd wanneer het uitgewerkte dijkprofiel gereed is. Verwachting is dat over enkele weken de uitnodiging kan worden verzonden.

Met vriendelijke groet, Afdeling Stadsontwikkeling, Jan Strijker.

 

jan 2012
Opknapbeurt Vinkenhof.
Mededeling SCW.

sept 2011
Geluidsfragment
over behoud deel Jamfabriek ter gelegenheid van Flipje in Madurodam. Duur 1.55 min.

8 nov 2012
Eindverslag inspraak bestemmingsplan Tiel Oost,
U hebt in de periode van 19 december 2011 tot en met 30 januari 2012 een inspraakreactie ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Tiel Oost. Met deze brief krijgt u een antwoord op uw inspraakreactie. Tevens informeer ik u over het vervolgproces.

                  De brief.                   Het eindverslag.

 

17 okt. 2012
Bijeenkomst Klankbordgroep Fluvia (Haven Willemspolder).
Er wordt een stappenplan aangehouden bij het realiseren van de
plannen. De bedoeling is om de Willemspolder als eerste aan te pakken.
Daarbij gaat het om een natuurinrichting met mogelijkheid tot
recreatie, uit te voeren volgens de laatste variant van.........

23 sept. 2012
Aan Geacht College,  van de Klankbordgroep Natuur van de Gemeente Tiel. De aanleiding voor deze brief is het recentelijke kappen van populieren aan de Echteldsedijk met daarin nesten van roeken (Corvus frugilegus) en achterliggend het al langere tijd disfunctioneren ......
Door de jaren heen zagen we weinig resultaat. Nadat er
een nieuwe ambtenaar kwam om de klankbordgroep te begeleiden, met minder uren, ontstond ........

2 febr 2012
Inspraak bestemmingsplan Tiel Oost,

Met genoegen stelt Waardevol Tiel vast dat u een einde maakt aan de
 lappendeken van bestemmingsplannen die door de jaren heen voor het
stadsdeel Tiel Oost tot stand is gekomen.
  Bestudering van het voorontwerp bestemmingsplan levert een aantal
waarnemingen op die Waardevol Tiel u graag wil meegeven

 
Voorgenomen kap van bomen aan de Konijnenwal. 
De voorgenomen kap van ongeveer 50% van het bomenbestand in
 de straat ervaren wij als fors. Het gevoel is daarbij dat er andere
 factoren in de afweging een rol spelen......

 

Noodkreet:Gebouw JulianaSchool moet blijven.

Er heeft zich een zodanig proces afgespeeld dat de sloop van de Julianaschool, ondanks ons dringende pleidooi en de historische waarde van het gebouw, onvermijdelijk lijkt.

Een eerdere brief:
Uit verschillende publicaties vernamen wij dat er plannen zijn om de kenmerkende Prins Willem Alexanderschool aan de Grote Brugse Grintweg te slopen om op die plaats ruimte te bieden voor de bouw van een brede school.  Waardevol Tiel doet een dringend beroep op u....

Conclusie:
- De Julianaschool
(Grote Brugsegrindweg)is een goed voorbeeld van het bouwen in de stijl van de Amsterdamse School. Qua schooltype, lager onderwijs-basisschool, zelfs het enige in Tiel. 
- Het gebouw is onderdeel van het oeuvre van een capabele, in Tiel bekendere architect. (Heineman).
- Gelet op de bouwtekening is het uiterlijk van de school nog vrijwel ongeschonden. In het interieur is wel het een en ander gewijzigd, maar diverse monumentale details, zoals de hal en de trapopgang, zijn nog aanwezig.
- Vele honderden leerlingen hebben in de loop der decennia hier hun educatie ontvangen
en hebben er hun herinneringen liggen.
- Bovendien is de school een zogenaamde ‘lieu de memoire’, een plaats van herinnering, een plek waar de geschiedenis even gestold is in een tastbaar monument: het getuigt van een belangrijke periode in de geschiedenis van Tiel, namelijk de Duitse overheersing.
- Sloop betekent weer een ernstig verlies voor een gebied dat de afgelopen 20 jaar door amoveren van de oude bebouwing toch al zo ernstig aan beleving en architectonische waarden heeft ingeboet.

Lees deze aanklacht geheel.

 

Oud en nog steeds actueel
In dit ontwerp zal de Binnenhoek, een belangrijke toegangsweg naar de binnenstad, verbreed worden en een wat aantrekkelijker aanzien krijgen.