ON-RUST

 

 

Het woord is aan ....

 

   Verkiezingen.      1.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen werd ook in Tiel vooral door de landelijke politiek bepaald. Daardoor bleef het verlies van de PvdA beperkt, zodat deze partij het in de nieuwe raad met zes zetels zal moeten doen, evenals de VVD die forse winst boekte, maar qua stemmenaantal nog net bij de PvdA ten achter bleef. Derde partij in de Tielse raad werd ProTiel, die een tegenvallend resultaat boekte en het in de nieuwe raad slechts vier zetels krijgt. Daarop volgen drie partijen met elk drie zetels: D’66, GroenLinks het sterk gedecimeerde CDA. De plaatselijke filialen van deze partijen hebben fors geprofiteerd of geleden van de landelijke ontwikkelingen. De Christen Unie en Pieter van de Burg zullen het beiden met één zetel moeten doen.

 De ‘nieuwe Nederlanders’ hebben in Tiel beter gestemd dan de autochtone Tielenaren. Dank zij het uitbrengen van voorkeurstemmen komen krijgen we zes raadsleden met een Turkse,  Marokkaanse, of Indonesische achtergrond. Dat is een felicitatie waard.

 Van belang is uiteraard hoe het nieuwe dagelijks bestuur van de gemeente eruit zal gaan zien. Gewoontegetrouw zal de PvdA, die met een dikke honderd stemmen méér net iets groter dan de VVD uit de bus kwam, het initiatief nemen om tot een collegevorming te komen. Corry van Rhee is voor haar partij wethouderscandidaat en Ruud Vermeulen staat weer in de startblokken om voor de VVD wethouder te worden. Samen hebben deze partijen 12 van de 27 zetels, zodat er minimaal een derde partij nodig is om een college te kunnen vormen.

 Vorig jaar, toen naast de VVD ook het CDA ermee instemde dat Corry van Rhee voor een paar maanden Wim Gradisen zou opvolgen is afgesproken, dat CDA-er Henk Driessen in het na 3 maart te vormen college zou aanschuiven. Voor de hand ligt dus dat de grootste verliezer van deze verkiezingen een wethouder zal leveren. Dat lost dan tegelijk een intern probleem op. Doordat ze méér voorkeurstemmen kreeg, heeft de dochter van de oud-wethouder Piet Stolk, het ambitieuze zittende CDA-raadslid Jan Hielke van Dijk van zijn zetel geduwd. Die zal hij alleen terugkrijgen als Driessen naar het college verhuist.

 Er zou aldus volstaan kunnen worden met een college van drie wethouders, waarmee een eerste begin zou kunnen worden gemaakt met de noodzakelijke bezuinigingen. Elke wethouder heeft in Tiel niet alleen een goed salaris maar ook een eigen secretariaat etc. zodat een wethouder minder op jaarbasis al snel een besparing van aderhalve ton kan opleveren. Een politiek voordeel zou zijn dan er dan in de raad nog een behoorlijke oppositie overblijft om het college te controleren.

 Maar waarschijnlijk zal, om dat laatste te voorkomen, eerder gekozen worden voor een zo breed mogelijk afspiegelingscollege en moet er nog minstens één wethouder bij komen. Ook als dat de gemeenschap méér gaat kosten. Dan doet zich een probleem voor. ProTiel met vier zetels wordt door de ‘gevestigde partijen’ niet helemaal serieus genomen, maar dan blijven er nog twee andere partijen over met, net als het CDA, drie zetels. Dat zijn D’66 en GroenLinks, twee partijen die flink gewonnen hebben en beiden in de persoon van Laurens Verspuij en Piet van Wijk een lijsttrekker hebben, die trappelt van ongeduld om aan te schuiven in het college. De kans is dus groot dat Tiel weer vijf wethouders krijgt.

 De fractieleiders hebben via het huidige college van het ambtelijk apparaat ondertussen de lijsten gekregen met de mogelijkheden om op jaarbasis drie a vier miljoen te kunnen bezuinigen. De mogelijkheid om het met wat minder wethouders te doen staat daar, naar verluidt, niet op.

 

 Verkiezingen.    2.

Slechts 14.176 van de 31.336 opgeroepen kiezers in de gemeente Tiel hebben gebruik gemaakt van hun stemrecht. Met die 45,24% behoort Tiel tot de drie Nederlandse gemeenten met de laagste opkomst. Ook lokaal is hiermede een historische dieptepunt bereikt - bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006 had Tiel nog een opkomst van 50.59%.

 De grootste verliezer bij de jongste verkiezingen in Tiel was dan ook de lokale democratie. De nieuwe gemeenteraad van Tiel zal er zich van bewust moeten zijn, dat er ernstige vraagtekens gezet kunnen worden bij de legitimiteit en representativiteit van een bestuur dat slechts het vertrouwensvotum kreeg van een minderheid van de bevolking.

 Er zal ongetwijfeld gezocht worden naar schuldigen van dit debacle. Dan kan gewezen worden naar de wijze waarop de landelijke partijen de gemeenteraadsverkiezingen ingepalmd hebben. De indruk werd gewekt dat het op 3 maart zou gaan om de verlenging van de missie in Afghanistan of de verhoging van de AOW-leeftijd, terwijl iedereen kon aanvoelen dat het daarom helemaal niet ging. Dat moet afkeer gewekt hebben.

 Maar dit speelde overal en alle andere Nederlandse gemeenten was de opkomst gemiddeld 10% hoger  dan in Tiel. De Tielse politiek zal dus op de eerste plaats bij zichzelf ten rade moeten gaan.

 Er zijn nauwelijks verschillen tussen de partijen en de Tielse politiek, zoals die in de raadzaal wordt bedreven is dan ook een uiterst lauwe vertoning. Onder het mom dat het om de belangen van de inwoners gaat, is men in de raadzaal vooral met elkaar bezig.

 Al acht jaar produceert het stadhuis vooral visies, kadernota’s, beleidsuitgangspunten etc. etc. vol grootse plannen en cijferreeksen, waarvan uiteindelijk nauwelijks iets terecht komt. Die elkaar tegensprekende en niet bindende visies lijken vooral bestemd te zijn om met twee maten te kunnen meten.

 Vrij recente ontwikkelingen maken ook vrij pijnlijk duidelijk, dat inspraak slechts schijn is en uiteindelijk toch door de belangen van projectontwikkelaars en investeerders wordt bepaald hoe Tiel eruit komt te zien. Daartegen zijn we toch niet opgewassen, moet menige thuisblijver hebben gedacht.

 In de eerste plaats de voorzitter van de gemeenteraad, maar voorts ook de politieke partijen in de raad zouden zich het debacle van de historisch lage opkomst moeten aantrekken. Te vrezen valt echter dat vooral de politieke partijen, ondanks allerlei geluiden alsof het anders zou zijn, vrede hebben met een zo laag mogelijke opkomst. Politiek is immers machtsvorming en het uitoefenen van macht wordt moeilijker naarmate er meer mensen in betrokken moeten worden.

 

Oproep buurt heeft succes: Tielsma terrein blijft Groen. 1

 Het ziet ernaar uit dat het z.g. Tielsma terrein - grenzend aan het Hertogenkamp achter de huizen aan de Nieuwe Tielseweg - een groen gebied zal blijven. Die bestemming heeft het terrein gekregen, nadat de Milieuwerkgroep in 1995/96 met succes ageerde tegen het plan van een projectontwikkelaar om in dit gebied naast de ruïne van de afgebrande villa Fruithof enkele tientallen bungalows te bouwen.

 In de ‘gebiedsvisie Tiel-West’ en eerder nog in de z.g. Waalfrontvisie is het terrein opnieuw aangewezen als bouwgrond. Daartegen is vooral de wijkvereniging van de Hertogenwijk in het geweer gekomen.

 De vereniging heeft een z.g. zienswijze ingediend, maar die leidde niet tot een ander standpunt bij het college van B&W. In de op dinsdag 23 februari gehouden vergadering van de Commissie Ruimte, pleitte de voorzitter van de wijkvereniging, Toos Groen, met klem voor een openbare groenfunctie voor dit omstreden gebied.

 In de wijk, waarin nu duizend gezinnen wonen, zullen in de nabije toekomst nog meer wooneenheden komen. Dat betekent dat de speelvoorzieningen langs de Ophemertsedijk zullen verdwijnen. De behoefte aan openbaar groen en speelruimte voor de jeugd zal daardoor nog toenemen. Het Hertenkamp wordt nu al, ook door bewoners van buiten de wijk, intensief gebruikt.

 Mevrouw Groen had ditmaal méér succes. De woordvoerders van de diverse partijen ondersteunden haar visie en uiteindelijk zegde wethouder Corry van Rhee toe in de raadsvergadering die half maart zal worden gehouden, met een voorstel te komen om in de gebiedsvisie het z.g. Tielsma-terrein als openbaar groen te bestemmen.

 

 

Oproep buurt heeft bijna geen succes: Tielsma terrein blijft nog net Groen.  (20 maart 2010)  2

Hoewel de ‘oude raad’ al eerder had besloten dat het zogeheten Tielsema-terrein (naast het hertenkampje aan de Nieuwe Tielseweg) groen zou blijven, is daarover in de raadsvergadering van 17 maart opnieuw een uur of anderhalf gesteggeld. Op de ‘gebiedsvisie’ die nu definitief moest worden vastgesteld, stond op het bewuste terrein toch weer een appartementengebouw getekend. De gebiedsvisie is slechts een niet-bindende onderlegger voor een bestemmingsplan en als dat binnenkort aan de orde is, beslissen we wel of we daar al dan niet gaan bouwen, zo hield het college van B&W de raad voor.

 Een inspreker, die vond dat de raad zich na de verkiezingen diende te houden aan vóór de verkiezingen genomen besluiten, bleek een open deur in te trappen. Er kwam snel een door alle partijen ondertekend amendement op tafel om het z.g. Tielsema-terrein inderdaad groen te houden. En toen gebeurde het. Wethouder Corry van Rhee betoogde dat de motie overbodig was omdat het college het eens was met de bedoeling daarvan. Maar ....... er was geld nodig om het terrein aan te kopen en een voor de hand liggende mogelijkheid zou zijn dat te ‘genereren’ uit een elders op het hertenkamp te bouwen woontoren. Over dat idee ontstond een discussie die zo verward werd dat het college voorstelde er maar eens een extra raadsvergadering voor te gaan beleggen.

 Op de fundamentele vraag óf de gemeente dat terrein wel moet aankopen werd niet meer ingegaan. Het college wees erop dat dit gewenst is omdat de speeltuin langs de Ophemertsedijk plaats moet maken voor appartementen. Een logische gedachte is dat dan uit die grond geld voor vervangende speelruimte gegenereerd dient te worden en niet uit aantasting van het groengebied voor de herten. Maar die mogelijkheid werd niet genoemd. Vreemd genoeg - mogelijk overheerste de vrees dat hiermee aan de belangen van projectontwikkelaars zou kunnen worden getornd.

 Het eind van het liedje was dat op de tekeningen de woontoren op het z.g. Tielsmaterrein er nu toch af gaat. Maar de hamer viel pas nadat was vastgesteld dat over deze kwestie het laatste woord bepaald nog niet gesproken is.

 

 

 

 De schrik zit er goed in bij de cultuurbarbaren die onze stad besturen. Toen er gegraven werd voor de ondergrondse vuilcontainers heeft men een archeoloog eens mee laten kijken in de gaten. Die constateerde op het Kalverbos dat er een mogelijk minstens duizend jaar oude sarcofaag in de grond zat. Verder onderzoek zou waarschijnlijk geld gaan kosten en daarom is het gat ijlings weer dichtgegooid. Dat heeft nogal wat publiciteit opgeleverd.

 De les daarvan is geleerd. Op 3 februari j.l. besloot het college van B&W ‘de rioleringswerkzaamheden in de binnenstad rondom Dominicus, St Walburgkerkpad en Kalverbos op voorhand vrij (te) stellen van archeologisch onderzoek. Indien er tegen de verwachting in toch belangrijke archeologie wordt aangetroffen, maatregelen (te) nemen om schade voor de archeologie te beperken’.

 Het beleid is duidelijk. De wet schrijft al honderd jaar voor dat iemand die archeologische vondsten doet, dat moet melden om er deskundigen naar te laten kijken. Maar je kunt ook pottenkijkers weren, zelf bepalen wat belangrijk is en er snel zand over gooien als je denkt iets gezien te hebben waarbij aan nader onderzoek niet te ontkomen valt. Want dat kost misschien geld.

 Ondertussen kun je fraaie nota’s blijven schrijven over het indrukwekkende verleden van Tiel als oude Hanzestad, waardekaarten blijven maken waaruit blijkt dat er op elke vierkante meter van de binnenstad archeologisch waardevol materiaal in de grond zit en op papier blijven bluffen over de voorbeeldfunktie die een gemeentebestuur heeft. En desondanks dingen blijven doen waarvoor je de alle voorschriften aan zijn laars lappende particuliere onderneming het liefst in de boeien zou slaan. Dat kan allemaal in Tiel.

Naam bij Webmaster bekend.

 

 


foto bewerking en tekst; webmaster.

 

 


de Gelderlander 30 nov 2008

 

 


de Gelderlander 28 nov 2008