Buiten.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor 12,-

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

 

Link naar
oude ansichten

 

   15 dec 2014.
 Landschapsnieuws.

              Stichting Lanschapsbeheer Gelderland.
                                  Nieuwsbrief. winter 2014-2015


7 febr 2014.
 Bomen in het Buitengebied en handel op een bedrijventerrein.

Horen handelsactiviteiten thuis in het buitengebied of op een bedrijventerrein. Dat is de kern van de  discussie die nu in Buren gevoerd wordt. De problematiek beperkt zich niet tot Buren alleen. Het is een kwestie die ook in Tiel en in de hele West-Betuwe speelt.  Om het nog breder te trekken, de schaalvergroting in de landbouw en de gevolgen daarvan spelen overal in het buitengebied.  Dat roept wel een aantal klemmende vragen op.

In de landbouw- of het nu gaat om de intensieve veeteelt of de fruitteelt ruimen al decennia lang de kleine boeren het veld. Ze zijn er niet meer. Overleven, dat vraagt  investeringen en schaalgrootte. Het grondgebruik wordt steeds intensiever, er komen  nieuwe activiteiten om geld te verdienen.

Het gevolg van dit alles is dat de kwaliteit van het buitengebied onder druk staat. Daar waar het landschap, de cultuur en de natuurwaarden het resultaat waren van eeuwen van  geleidelijke ontwikkeling en ontginning is sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw door ruilverkavelingen  de schaalvergroting in de landbouw bevorderd. Landbouw is een kapitaalsintensieve, technologisch geavanceerde bedrijfstak geworden met steeds minder en grotere bedrijven.

 De omstreden Knorhof in Kapel-Avezaath is een voorbeeld van een  bedrijf waar een groot aantal dieren op een relatief klein oppervlak worden gehouden. Niet voor niets is de discussie over megastallen losgebarsten. Ook in de melkveehouderij dreigt schaalvergroting. Als de melkquota worden afgeschaft, dan groeit de veestapel. Er zijn discussies over bedrijven met 1000 koeien. Weg zijn de illusies  over vreedzaam grazende koeien in de wei.

Voor de natuur zijn al die ontwikkelingen rampzalig geweest. Wie vroeger in het voorjaar of de zomer door het Zoelensche of Maurikse Veld fietste werd begroet door kieviten, tureluurs, veldleeuweriken en  andere weidevogels. Nu is het daar stil, simpel omdat het grondgebruik, maairegime, waterhuishouding en mestinjectie er voor gezorgd hebben dat de vogels er niet meer kunnen leven. Of dat erg is dat laat ik aan ieders oordeel over.

Voor de fruitteelt, ook in Tiel, is het proces van schaalvergroting en het zoeken van nieuwe activiteiten gaande. Er zijn fruittelers die ook fruithandelaren zijn geworden. Ondernemers die hun fruit op eigen terrein opslaan en daarvoor steeds grotere loodsen en koelhuizen bouwen.  Wie wel eens langs de Bommelse weg fietst of met de trein naar Geldermalsen rijdt, weet wat ik bedoel. Ook de bewoners van de huizen in Zoelen langs de Linge kunnen er van mee praten. Daar verrees in een landschappelijk waardevol gebied ook tot ieders verrassing een grote loods. Nu is een gebouw vaak een kwestie van esthetiek, vind je het mooi of lelijk, past het of juist niet?

Er is echter nog een minder mooie kant aan de medaille. Grotere ondernemingen met handelsactiviteiten betekenen ook grotere vrachtwagens op wegen die daar eigenlijk niet op berekend zijn. Met alle gevolgen voor de omwonenden, de leefbaarheid en het wegenonderhoud. Weer een stap in de industrialisatie van het landschap.

Geen wonder dat er dan een keer de discussie oplaait over de vraag of activiteiten die zijdelings met de fruitteelt te maken hebben niet beter op een goed ontsloten bedrijventerrein kunnen plaats vinden. De fruitbomen blijven echt wel in het buitengebied, op- en overslag niet.  De even voorspelbare reactie van de sector is dan te stellen dat men er niets van begrijpt, dat eigen grond veel goedkoper is dan een bedrijventerrein. Maar waarom maken wij dan een onderscheid tussen zeg  metaalfabriek die niet op die goedkope agrarische grond mag uitbreiden en de boer die een groothandel begint op eigen terrein? Het is namelijk voor iedere ondernemer en of huizenbouwer goedkoper om te bouwen op boerengrond dan op uitbreidingsgronden voor woonwijken of op goed ontsloten bedrijventerreinen.

Het buitengebied, daar zoek je naar de balans tussen boer, natuur en cultuur. En soms raakt die balans verstoord. Dat vraagt dan om ingrijpen.

 Arnoud Reijnen
Waardevol Tiel,

 

23 december 2013.
Aan de Provincie Gelderland, Geacht College.
De provincie bereidt op verzoek van het bedrijvenpark Medel en de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe een inpassingsplan voor......
Het is ons onduidelijk waarom de provincie Gelderland in deze specifieke situatie een inpassingsplan wil vaststellen. In de Structuurvisie Bedrijventerreinen en Werklocaties geeft de provincie aan dat zij een inpassingsplan kunnen vaststellen indien sprake is van een provinciaal belang (gemeentegrensoverstijgend). In de toelichting op het voorontwerp-inpassingsplan zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel is niets geschreven over het provinciale belang en in de .......

19 december 2013.
Aan: Raad en College van de gemeente Tiel
De Gemeente Tiel is voornemens mee te werken aan de vestiging van een tankstation met wasstraat en kiosk voor de firma van Dijkhuizen aan de Industrieweg hoek Staartsestraat in Tiel.... ............ In het Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2004, kaart 10 en 12, is dit gebied gekwalificeerd als agrarisch gebied met grote landschappelijke waarde.

december 2012.
In de Gelderlander is een artikel opgenomen over Biezenburg,
de container haven die voor veel welvaart in de regio zal zorgen. En dan is dat beetje natuur wat verloren gaat wel jammer, maar ja.
Over de vele onzekerheden zowel wat geld betreft (wie betaald loopt risico) als de te verwachten goederen en de afnemende verkeer hoeveelheden op de A15, is een te dun denkmodel gehanteerd.
Wanneer eenmaal de eerste paal er in gaat, is er geen weg terug.


ivm copyright geen copie van het artikel wel een link:
http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/biezenburg-krijgt-plek-op-waal-as-1.3573422

Ook op de site van de provincie Anders Gelderland, een inbreng.

 

 

Het stuk in de bijlage is de definitieve versie van onze recente discussie over de nieuwste plannen van de gemeente  voor Kleine Willemspolder, klimaatdijk en vijverberg. Of we ook met de verdere uitwerking kunnen instemmen moet natuurlijk nog blijken, voorlopig zijn de plannen ontzettend ten goede bijgesteld. Een mogelijke kritiek zou kunnen zijn de kans op meer kwel voor het noordelijk deel van de Vogelbuurt ten gevolge van ophoging van het vijverterrein.

 

 

klimaatdijk een zowel onbetaalbare als nutteloze aantasting ........