Argumentatie Zienswijze Parapluplan Archeologie

 

 

 

Aan:                de Raad der gemeente Tiel.

Betreft:           Argumentatie Zienswijze Parapluplan Archeologie

 

 

Tiel, 6 februari 2010.

 

 

Ondergetekende,

 

De Vereniging Waardevol Tiel, werkgroep voor cultuurhistorie en leefomgeving, gevestigd Leeuweriklaan 14, 4005 EV Tiel, hierna te noemen “appelant”,

 

heeft op 16 januari 2010, samen met de Vereniging Oudheidkamer een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Archeologie en bij die gelegenheid aangekondigd dat de argumentatie bij deze zienswijze later zou volgen. Wij zenden u nu de argumenten, behorende bij deze zienswijze. De Vereniging Oudheidkamer zal een soortgelijke brief indienen.

 

Wij hebben met waardering kennis genomen van de bijstelling van het archeologisch beleid van de gemeente zoals dat opgenomen is in het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Archeologie. Het doet over het algemeen genomen recht aan de archeologische en cultuurhistorische waarden zoals die in Tiel worden aangetroffen. Deze waardering neemt niet weg dat wij de volgende opmerkingen hebben:

 

Wij zien niet in waarom in het Parapluplan het bestemmingsplan Binnenstad niet is meegenomen. Het is ons niet duidelijk waarom de juridische procedure die tot onze spijt loopt, impliceert dat u het bestemmingsplan niet kunt wijzigen. Bovendien, zelfs al is het nieuwe bestemmingsplan niet onherroepelijk, dan nog kunt u het thans vigerende plan het nieuwe archeologieregime opleggen en met een overgangsregime van toepassing laten zijn op het nieuwe bestemmingsplan.

 

In het bestemmingsplan Parapluplan Archeologie zijn gebieden met de aanduiding WA 1 tot en met 6 opgenomen. WA staat voor Waarde en Archeologie. Bij de behandeling van het Bestemmingsplan Buitengebied voor de Raad van State is door het RACM, thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bedongen dat de te verstoren diepte bij werkzaamheden aan de bodem beperkt moet blijven tot 30 centimeter onder het maaiveld. Het bestemmingsplan Parapluplan Archeologie maakt het voor dezelfde gebieden mogelijk de bodem bij werkzaamheden te verstoren tot een diepte van 50 centimeter. Ons is niet duidelijk waarop dit gebaseerd is en wij achten het raadzaam om in verband met de archeologische waarden uit te blijven gaan van een maximale verstoringsdiepte van 30 centimeter onder het maaiveld.

 

Hoogachtend,

 

Namens Vereniging Waardevol Tiel

 

 

 

 

C. van Groenigen, secretaris