Afschaffen welstand
                  ingezonden  De Gelderlander 13 febr 2010

 

 

 

Het is niet te geloven: Van de raad van Tiel wordt gevraagd een ingrijpend voorstel in strijd met de wet aan te nemen waarvoor bovendien in de gemeenschap geen enkel draagvlak bestaat.

Zoals alle andere steden heeft Tiel een onafhankelijke ‘welstandscommissie’. Die bestaat uit  betrokken burgers en deskundigen van het Gelders Genootschap. Alle bouwplannen worden in die commissie getoetst aan een door de raad in 2004 vastgestelde en breed gedragen ‘welstandsnota’. Het positieve effect van dit ‘welstandsbeleid’ wordt steeds meer zichtbaar, o.a. door een aantal fraai gerestaureerde monumenten, mooie nieuwbouw en stijlvolle winkelpuien. Vaak storende reclame-uitingen zijn teruggedrongen.

 

Maar de regels zijn helaas ook zo gedetailleerd dat de toepassing ervan tot muggenzifterij kan leiden. Zo bemoeide de welstandscommissie zich incidenteel met details als de kleur van een deur, een blind venster, het materiaal voor kozijnen of de maat van een parasol. Dergelijke incidenten ondergraven de basis van het beleid maar mogen geen aanleiding vormen om dat hele beleid overboord te zetten. Daarnaast zijn botsingen tussen ‘welstand’ en drie grote projectontwikkelaars, die in Tiel zoveel mogelijk wooneenheden op een zo gering mogelijk oppervlak willen bouwen, door het gemeentebestuur aangegrepen voor deze beleidswijziging. De welstandscommissie werd in haar werkzaamheden tot driemaal toe gefrustreerd door B&W. Die verlangden dat ‘welstand’ zich niet langer zou bemoeien met het aantal wooneenheden per oppervlak, met bouwhoogten, met het aantal parkeerplaatsen etc. Toen met name de Tielse burgerleden van de commissie zich verzetten tegen deze beperkingen, tekenden zij daarmee het doodvonnis van het welstandsbeleid in zijn huidige vorm.

Naar aanleiding van de raadskritiek werd enige jaren geleden gestart met een enquête onder degenen die hun plannen aan de welstandscommissie hadden voorgelegd. Bijna 95 % bleek tevreden over de behandeling van de plannen en de daarbij gegeven adviezen.

Ondertussen was al aan externe deskundigen een opdracht gegeven om een geheel nieuw welstandsbeleid te ontwerpen. Die gingen voortvarend en met verve aan de slag. Huis aan huis-uitnodigingen om mee te doen via internet. Velen hebben eraan meegedaan.

Vervolgens werd aan vele honderden Tielenaren de vraag voorgelegd wat zij vonden van het idee om het grootste deel van  de gemeente een z.g. laag welstandsniveau te geven. Het resultaat was uiterst pijnlijk voor het gemeentebestuur: precies de helft vond dat het huidige welstandsbeleid moest worden gehandhaafd en de andere helft verlangde zelfs een strenger welstandsbeleid. Het plan dat nu aan de raad is voorgelegd blijkt dus elk draagvlak in de samenleving te missen.

Toch moet en zal het aangenomen worden en dan nog wel in deze zittingstermijn. In strijd met de wet en de elementaire regels van behoorlijk bestuur zijn er daarom in de commissievergaderingen al standpunten ingenomen, terwijl de wettelijke inspraaktermijn nog niet is afgelopen.

Zeker is dat er in de bestaande welstandsnota een aantal gedetailleerde regels geschrapt kan worden. Maar een geheel nieuw welstandsbeleid schiet zijn doel voorbij en gaat veel te ver, waardoor veel delen en deeltjes met een eigen historische identiteit ten offer zullen vallen aan een ‘licht (lees: afwezig) welstandsniveau’. Denk bijv. aan de kern van het oude Zandwijk, de Hoogendijkstichting, het Nachtegaals- en Fabriekslaantje, Hucht, Walburgbuitensingel, Nieuweweg enz. Stel je voor dat er straks slechts een door projectontwikkelaars gewenst en dus afwezig welstandsbeleid regeert onder een politiek die de meest elementaire regels van inspraak bruskeert. Het nog steeds zwaar gehavende Tiel zal dan verder verrommelen.

De raad als laatst verantwoordelijke dient dit plan te verwerpen. Als dat niet gebeurt zullen er kostbare procedures volgen en rekenen we op een politieke afrekening op 3 maart.

Mr. M.A. Menalda, voorzitter van de Tielse Oudheidkamer

Drs. A.W. Reijnen voorzitter van Waardevol Tiel